Firemní doprava + platební podmínky 

Podmínky platební a dopravní       (výběr z Všeobecných obchodních podmínek ELMET, spol. s r .o.)

3. CENA, NÁKLADY SPOJENÉ S DOPRAVOU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Není-li výslovně smluveno jinak, je kupní cenou podle kupní smlouvy cena výrobku (zboží) uvedena v aktuální nabídce v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných cenových podmínek.

3.2. Prodávající je plátcem DPH. Ke kupní ceně bude vždy připočtena DPH v zákonné výši. V případě, že kupující bude požadovat, aby mu zboží bylo prodáno za cenu bez DPH, je toto možné pouze:

3.2.1 pokud je konečné místo určení mimo území České republiky v jiném členském státě Evropského společenství, je kupující povinen doložit, že je registrován k DPH v členském státě Evropského společenství, ve kterém se nachází konečné míst určení, a dále se kupující zavazuje zboží bezprostředně po jeho odebrání (dodání) přepravit do místa určení nebo takovou přepravu zajistit a zaslat prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od odebrání (dodání) zboží písemné prohlášení, že zboží bylo přepraveno do členského státu konečného místa

určení;

3.2.2 pokud je konečné místo určení mimo území Evropského společenství nebo ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu na území České republiky, zavazuje se kupující zboží bezprostředně po jeho odebrání (dodání) přepravit v režimu vývozu do místa určení nebo takovou přepravu zajistit a zaslat prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od odebrání

(dodání) zboží písemné rozhodnutí celního orgánu o vývozu zboží do třetí země, kterým bude celním orgánem potvrzen výstup zboží z území Evropského společenství, příp. písemné rozhodnutí celního orgánu o umístění zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu na území České republiky.

3.3. Pokud kupující nesplní své povinnosti dle čl. 3.2., zvyšuje se kupní cena za zboží o DPH dle českých obecně závazných právních předpisů a kupující je povinen ji uhradit do deseti (10) pracovních dní od obdržení opravného daňového dokladu. Kupující je dále v takovém případě povinen uhradit i škodu, která tím prodávajícímu vznikne (např. úroky z prodlení,

penále apod.). Jestliže bude finančním úřadem v souvislosti s dodávkami zboží kupujícímu

doměřena DPH z důvodu, že zboží nebylo přepraveno mimo území České republiky, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré vzniklé škody.

3.4. V případě, že má prodávající s kupujícím uzavřenou tzv. cenovou dohodu, vztahují se podmínky takové dohody k cenám zboží stanoveným dle čl. 3.1. (cenám uvedeným v aktuálním ceníku). V případě, že dojde k prodlení kupujícího s placením jakékoliv platby nebo její části prodávajícímu, nevznikne kupujícímu právo na slevu z ceny zboží obsaženou

v cenové dohodě a kupující je tak povinen uhradit prodávajícímu cenu zboží uvedenou v aktuálním ceníku v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

3.5. Není-li smluveno jinak, nelze případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím vzájemně kombinovat.

3.6. Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

        bezhotovostně převodem na účet prodávajícího na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím,

        bezhotovostně převodem na účet prodávajícího na základě daňového dokladu – faktury.

3.7. Kupující bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 261/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je povinen platbu, jejíž výše překračuje částku 15.000 EUR, provést bezhotovostně. Platba v české, nebo jakékoliv cizí měně, se přepočte na měnu EURo směnným kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby. Do limitu dle tohoto článku se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené v průběhu jednoho kalendářního dne.

3.8. Prodávající není povinen akceptovat placení kupní ceny směnkou.

3.9. V případě, že nedochází k převzetí zboží ve skladu prodávajícího, je kupující povinen společně s kupní cenou zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.10. Prodávající je oprávněn kdykoliv požadovat uhrazení kupní ceny (např. za část zboží) nebo uhrazení přiměřené zálohy na kupní cenu zboží.

3.11. V případě prodlení kupujícího s placením jakékoliv platby nebo její části vzniká prodávajícímu nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Výše úroků z prodlení je smluvními stranami smluvena s ohledem na konkrétní okolnosti případu. V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny zboží, zálohy na kupní cenu zboží či jiných plateb podle kupní smlouvy je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit nebo přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči kupujícímu, a to až do okamžiku uhrazení všech závazků kupujícím.

3.12. Pokud prostředky poskytnuté kupujícím nebudou dostačovat k úhradě všech splatných pohledávek prodávajícího, budou platby kupujícího použity na úhradu pohledávek prodávajícího v následujícím pořadí: smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné příslušenství související s prodlením kupujícího, jistina dluhu s nejstarší splatností.

3.13. Pohledávky za prodávajícím je vůči kupní ceně možné jednostranně započíst pouze v případě, že se jedná o splatnou pohledávku prodávajícím písemně uznanou co do důvodu a výše anebo o pohledávku kupujícího pravomocně přiznanou v soudním či rozhodčím řízení.

3.14. Je-li to v obchodním styku obvyklé, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Doba splatnosti faktur je stanovena prodávajícím na 15 kalendářních dní a počítá se od data vystavení faktury. Stanovení jiné doby splatnosti faktury je možné po dohodě kupujícího s prodávajícím.

 

4. BALENÍ, DODÁNÍ ZBOŽÍ A JEHO PŘEPRAVA

4.1. Prodávající má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 140 21, IČ: 25134701, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4763. Plnění zákonných povinností ohledně využití a zpětného odběru obalů má prodávající zajištěno členstvím v systému EKO-KOM.

4.2. Pokud není dohodnuto jinak, jsou výrobky dodávány na paletách typu EURO, které mohou být opatřeny ohrádkami. Cena palety je připočtena k ceně zboží. Kupující může, na základě dohody s prodávajícím, zajistit nakládání s paletami i jiným způsobem, tzn. možnost výměny palet – kus za kus nebo si kupující dodá svoje palety. V případě výměny palet jsou prodávajícím přijímány zpět pouze palety nepoškozené, schopné dalšího použití k expedici výrobků. Tím se rozumí, že všechny díly palety musí být spojeny hřebíky, díly palety nesmí být poškozené.

4.3. Uskutečnění dodávky je možné následujícími způsoby:

       dopravními prostředky firmy ELMET, spol. s r.o. na náklady kupujícího (případné skládání palet je zpoplatněno dle platného sazebníku)

       dopravními prostředky kupujícího (řidič se musí při odběru zboží prokázat dokladem od kupujícího např. plná moc)

       prodávající využije služeb externích dopravců a cena za tyto služby bude vyúčtována kupujícímu.

4.4. Riziko související s odesláním a dodáním zboží dopravními prostředky, které zprostředkovala firma ELMET, spol. s r.o., nese prodávající. V ostatních případech tuto garanci prodávající nepřebírá. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat náhradu vzniklých nákladů a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

4.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat počet zboží a neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit na dodacím listu (podpis, datum, razítko). Potvrzením dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

4.8. Nenastanou-li objektivní překážky bránící dodání zboží, je prodávající povinen dodat zboží ve lhůtě, která je stanovena v kupní smlouvě nebo ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a k místu jeho dodání. Prodávající je oprávněn dodat zboží dříve. Dodá-li prodávající zboží před určenou dobou, není kupující oprávněn zboží odmítnout. Za objektivní překážky bránící dodání zboží se považují všechny okolnosti bránící dodání zboží, které prodávající nezavinil, zejména poruchy v provozu, potíže s přepravou zboží od výrobce, stávky nebo výluky.

Více ve Všeobecných obchodních podmínkách ELMET, spol. s r .o.  

ELMET, spol. s r.o., Nádražní 889, 53501 Přelouč, Česká republika

IČ.:    42936349

DIČ.: CZ 42936349

 

Domů

O nás 

Kontakt

 

E-mail: elmet@elmet.cz

E-mail: obchod@elmet.cz 

Obory

 

Elektrovýroba

Kovovýroba

Zdravý dům

Zdravotní technika

DogLeg

Laboratorní technika

Zesilovače 

 

Vybrané produkty

 

Tepelná čerpadla kompaktní

Rekuperace pro bytové jednotky-pasivní

Rekuperace velké pasivní, aktivní

Protiplísňové ventilace automatické

"Zdravý dům" katalog

Aktivní radiátory teplovodní (25-45°C)

Paravent - plicní ventilátory 

Hemoron - bezbolestná léčba 

Zesilovače pro skupiny 

Zesilovače pro ladiče pian

DogLeg - golfové vozíky

ND Iveco katalog

Ostatní

Kariéra

Aktuality

Reference

Politika jakosti

Certifikace

Elmík-firemní školka

Doprava

Obchodní podmínky

Galerie

Prodejna

Zajímavosti - Arch. Kříženecký

Mapa

 

2018 © ELMET, spol s r.o. Přelouč          All rights, ©, ® reserved        Change right stipulated